چطور پروپوزال خوب بنویسم

۱۵ آذر ۱۴۰۰ عمومی

چطور پروپوزال خوب بنویسم

1- عنوان پروپوزال

عنوان پروپوزال مهمترین قسمت برای جذب مخاطب می باشد پس عنوان پروپوزال باید کوتاه، روشن، کافی و قابل درک باشد.
عنوان هم باید به صورت فارسی باشد و هم به صورت انگلیسی نوشته شود. قبل از عنوان نیز باید مشخصات دانشجو قید شود.

نکته: عنوان نباید تکراری باشد.
نکته: در عنوان پروپوزال کلمه ی “ارائه” یا “جدید” مطرح نشود.

عناوین نادرست:
یک روش جدید در زمان بندی محاسبات ابری
ارائه الگوریتم GSP برای کاوش گزینه های پرتکرار

عناوین صحیح:
تعادل و توزیع بار در محیط ابر
تخصیص منابع در ماشی نهای مجازی
تعادل بار بر اساس الگوریتم PSO

2- بیان مسئله

بخشی از پروپوزال است که پژوهشگر را قانع می کند که چرا تحقیق را انجام می دهد. در واقع در بخش بیان مسئله باید انگیزه انجام کار
ایجاد شود.
در این قسمت باید هدف بیان شود، یعنی پژوهشگر چه چیزی م یخواهد بگوید یا چه چیزی را م یجوید یا مشکل چیه و چرا رفتیم به این
سمت.

 • این بخش نباید از 2 یا 3 صفحه تجاوز کند.
 • در این بخش از ارائه ی جدول و نمودار خودداری شود.
 • حداقل در 2 یا 3 پاراگراف بیان شود.

به عنوان مثال:
با فرض اینکه حوزه پژوهشی در مورد اینترنت اشیا ) IOT ( باشد.
یک پاراگراف اینترنت اشیا را تعریف می کنیم که اصلا این تکنولوژی چی هست.
پاراگراف بعدی می نویسیم مشکل این تکنولوژی چیه یا چالش ها را بیان می کنیم. و چرا رفتیم دنبال این موضوع، در حوزه ی اینترنت اشیا
مثلا با چالش امنیت و حریم خصوصی روبه رو هستیم.

3- اهمیت تحقیق یا ضرورت مسئله

یا 3 پاراگراف که این تحقیق از چه ابعادی و مولفه هایی مهم است.
دلایل مهم بودن مسئله: چرا امنیت در اینترنت اشیا مهم است.

4- پیشینه تحقیق

پیشینه یعنی کارهایی که تا کنون انجام شده است را لیست کنیم. و قید کنیم توسط چه کسی و در چه تاریخی انجام شده است.
در این قسمت 10 پیشینه قید شود کافیه.
مثلا در چند سال اخیر روش های متعددی ارائه شده است.
بهتر است از پیشینه های 3 سال اخیر استفاده شود.

5- هدف

در این قسمت تمامی عصاره تحقیق بیان می شود. بهتره به صورت شماره گذاری باشد.
مثلا:

 1. افزایش امنیت در ارسال داده ها با روش RESTful API
 2. ارسال سریع داده ها با استفاده از فرمت JSON
 3. به حداقل رساندن زمان اجرا و کم کردن فضای جستجو با الگوریتم FP GROWTH
 4. افزایش بهره وری
 5. کاهش زمان انتظار

6- فرضیه یا سوال های تحقیق

فرضیه:
یک سری گزینه های پیش فرض در نظر گرفته شود(حداقل 3 مورد).
به عنوان مثال:

 1. ابر مورد استفاده عمومی است.
 2. محیط توزیع شده است.
 3. دیتاست من پایگاه داده می باشد.
 4. پیش پردازش قبل عملیات نیاز است.
 5. یک دیتاسنتر داریم.
 6. کارها وابسته به هم نیستند.

سوال:
در این قسمت اهداف پژوهشی خود را به صورت سوالی خواهیم گفت.
مثلا:
آیا تعادل بار الگوریتم زنبو رعسل م یتواند تامین کند؟

7- روش تحقیق

در این قسمت حدود 5 یا 6 سطر، کار اصلی خودمان را به صورت پاراگراف یا به صورت مرحله به مرحله، به صورت کلی می گویم.
یعنی در این قسمت عنوان پروپوزال را به صورت کلی باز می کنیم.
مثلا:
با استفاده از الگوریتم GSP آیتم های پرتکرار را می یابیم، سپس با رسم درخت تصمیم میزان support و confidence را محاسبه
می کنیم.

8- روش تحقیق

قلمرو تحقیق را از نظر )موضوعی، زمانی و مکانی( بیان می کنیم.
مثلا:
موضوعی:
در 1 یا 2 سطر بیان می کنیم موضوع چیه؟
مکانی:
2 یا 3 سطر بیان می کنیم کار ما درچه مکا نهلیی قابل ارائه است. و در چه حوزه هایی جواب میده.
زمانی:
در چه زمان هایی محدودیت دارد و در چه زما نهایی محدودیت ندارد. مثلا: در عصر حاضر کاربر این فناوری مناسب می باشد و از لحاظ مکانی
محدود به جایی نیست و قابلیت استفاده در هر مکان هایی وجود که دارای اینترنت پرسرعت باشد.

9- نتایج مورد انتظار بعد از انجام تحقیق

در 3 یا 4 گزینه قید شود.

 • کاهش هزینه
 • بهبود امنیت
 • افزایش امنیت
 • کاهش زمان انتظار
 • کاهش فضای جستجو

10- مدت تحقیق و زمانبندی

به صورت جدول می باشد. زمانبندی حداکثر 6 ماه می باشد.
مانند:

زمانبندی در پروپوزال نویسی